Wersja oryginalna (holenderska)

1) Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden (hierna te noemen ‘opdrachtgever’)

1.2 Opdrachtnemer: Tax & More (hierna te noemen ‘opdrachtnemer’).

1.3 Partner: Derde die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht wordt bijgestaan.

2) Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Op alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte en door deze aanvaarde opdrachten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder zijn aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten mede inbegrepen.

2.2 Door het verstrekken van een opdracht stemt opdrachtgever uitdrukkelijk in met het – bij uitsluiting – van toepassing zijn van deze voorwaarden.

2.3 Aanvaarding door of namens de opdrachtnemer van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die voorwaarden.

3) Aanvang, duur, uitvoering en beëindiging van de opdracht

3.1 Voor natuurlijke personen, als de aanvang van de opdracht wordt gezien, mondelinge of schriftelijke overeenkomst, die tot stand is gekomen tijdens bezoek op kantoor van de opdrachtgever, te wel telefonisch of met behulp van elektronische diensten. Voor ZZP/eenmanszaken en rechtspersonen, komt de overeenkomst tot stand door in beginsel schriftelijke aanvaarding door de opdrachtnemer. Aanvaarding geschiedt in beginsel met een schriftelijke opdrachtbevestiging. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. In geval van twijfel geeft het feitelijk verrichten van werk de doorslag.

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.3 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van een beoogd resultaat.

3.4 Het staat de opdrachtnemer uitdrukkelijk vrij om partners voor de uitvoering van de opdracht in te schakelen. Dit gebeurt echter alleen met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft recht om reeds gegeven toestemming te allen tijde schriftelijk in te trekken. De (financiële) gevolgen van het intrekken van de toestemming komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

3.5 Het staat de opdrachtgever en de opdrachtnemer te allen tijde vrij een opdracht zonder op opgave van redenen tussentijds te beëindigen, met dien verstaande dat de opdrachtnemer een opdracht tussentijds en eenzijdig alleen zal beëindigen op een dusdanig zorgvuldige wijze dat de opdrachtgever daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt. Een tussentijdse beëindiging laat de verschuldigdheid van de door de opdrachtnemer gefactureerde en nog te factureren bedragen onverlet.

4) Gegevens ter verstrekken door opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdige en volledige aanleveren van stukken en gegevens die met de opdracht en het uitvoeren van de opdracht verband houden.

5) Overmacht

5.1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de opdrachtnemer in staat is zijn verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

6) Vergoeding

6.1 de opdrachtnemer heeft voor aanvang van de werkzaamheden het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een door de opdrachtnemer bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan de opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

6.2 Voor zover niet anders wordt overeengekomen worden alle werkzaamheden uitgevoerd op basis van de aangegeven prijslijst. De opdrachtnemer heeft recht om alle reiskosten volledig in rekening brengen bij de opdrachtgever.

6.3 Door de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever gedane voorschotten en betalingen aan derden worden geheel aan de opdrachtgever doorberekend.

6.4 Op de door de opdrachtnemer bepaalde tijdstippen wordt het vergoeding, vermeerderd met de onder 6.3 bedoelde bedragen, voor zover verplicht vermeerderd met omzetbelasting aan opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtnemer factureert aan particulieren in beginsel rechtstreeks na de uitgevoerde werkzaamheden en aan de zakelijke klanten volgens de schriftelijke overeenkomst. De opdrachtnemer kan de frequentie en voorwaarden van factureren eenzijdig wijzigen.

7) Betaling, retentierecht, bewaring bescheiden

7.1 Betaling van de in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of schuldvergelijking. De opdrachtnemer kan deze betalingstermijn eenzijdig wijzigen

7.2 Indien opdrachtgever, zowel natuurlijke als rechtspersoon, niet binnen de hiervoor genoemde termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente van artikel 6:119a BW over het verschuldigde in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft.

7.3 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor de incassering van de openstaande vordering, waaronder de volledige kosten voor ingeschakelde juridische bijstand, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,–, exclusief omzetbelasting. Indien de Opdrachtgever als consument dient te worden aangemerkt, worden de buitengerechtelijk incassokosten conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel buitengerechtelijke incassokosten berekend.

7.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever die natuurlijke persoon is, in verzuim, indien bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling, conform wettelijke bepalingen, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan betalingsverplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien.

7.5 de opdrachtnemer heeft het recht om zaken welke hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opdracht onder zich heeft te bewaren, totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens de opdrachtnemer voldaan heeft.

7.6 Indien de opdrachtgever, zonder daartoe te zijn gewaarschuwd of aangemaand, de bescheiden niet binnen een maand na beëindiging van de opdracht tot zich neemt worden zij vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen, tenzij de opdrachtnemer de bescheiden onder zich houdt in verband met het onder 7.4 bepaalde.

8) Klacht

8.1 Een klacht met betrekking tot het factuurbedrag dient schriftelijk binnen vijf werkdagen dagen na factuurdatum, aan de opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

8.2 Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt binnen 14 dagen na verzenddatum van de bescheiden waarover opdrachtgever reclameert.

8.3 Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

9) Aansprakelijkheid

9.1 de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertraging en schade, die voortvloeit uit niet tijdige overleggen van gegevens of betalingen van de opdrachtgever als ook voor schade die voortvloeit uit de indiening van onvolledige en/of onjuiste gegevens of betalingen.

9.2 Alle verzendingen van gegevens en stukken, verband houdende met de opdracht, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

9.3 Indien een onjuiste uitvoering van de opdracht te wijten is aan de schuld van de opdrachtnemer en indien voldaan is aan het bepaalde onder 8.2 zal de opdrachtnemer, voor zover mogelijk, de fouten herstellen en de vertraging opheffen. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houden met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

9.4 Iedere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid voor fouten van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.5 de opdrachtnemer en opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

9.6 In elk geval is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag exclusief omzetbelasting dat door de opdrachtnemer in rekening werd gebracht aan de opdrachtgever ter zake de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkstelling voortvloeit met een maximum van EUR 10.000,-. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer aansprakelijkheid van deze vaststelt en tot uitkering overgaat wordt aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat in dat betreffende geval door de verzekeraar wordt uitbetaald van inbegrip van het eigen risico.

10) Geheimhouding

10.1 de opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alles wat in het uitvoeren van de werkzaamheden te zijner kennis komt, behoudens voor zover hij door de opdrachtgever van deze verplichting is ontheven.

11) Bescherming van persoonlijke gegevens

11.1 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De Privacyverklaring kunt u vinden op onze website.

12) Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

13) Wijziging, uitleg

13.1 Tax & More behoudt het recht op alle tijden deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Polskie tłumaczenie

1)   Postanowienia ogólne

Użyte poniżej określenia oznaczają:

  • Zleceniodawca: osoba fizyczna lub prawna, która zleciła wykonawcy świadczenie pracy.

1.2   Zleceniobiorca: Tax & More (zwany dalej ‘zleceniobiorcą’)

1.3   Partner: Osoba trzecia zatrudniona przez Zleceniobiorcę do realizacji zlecenia.

2)   Zakres zastosowania warunków ogólnych

2.1 Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie dla wszystkich usług zleconych przez zleceniodawcę i przyjętych do wykonania przez zleceniobiorcę. Dotyczy to również usług dodatkowych.

2.2 Zlecając usługę, zleceniodawca wyraża zgodę na przyjęcie obowiązujących warunków ogólnych.

2.3 W przypadku przyjęcia przez zleceniobiorcę zlecenia złożonego przez zleceniodawcę, w którym zleceniodawca odsyła do swoich warunków ogólnych, mają zastosowanie jedynie warunki ogólne zleceniobiorcy.

3) Data rozpoczęcia i czas trwania, realizacja i zakończenie zlecenia
3.1 Przyjmuje się, że dla osób fizycznych, terminem rozpoczęcia zlecenia jest umowa słowna lub pisemna, w postaci zlecenia ustnego, na miejscu w biurze zleceniodawcy, zlecenia telefonicznego lub zlecenia przesłanego droga elektroniczną. W przypadku firm jednoosobowych oraz osób prawnych, umowa zawierana jest zasadniczo po pisemnym przyjęciu zlecenia przez zleceniobiorcę. Przyjęcie zlecenia odbywa się za pisemnym potwierdzeniem. Wyżej wymieniona zasada odnosi się również do zmian w zleceniach. W razie wystąpienia wątpliwości, decydujące w tym zakresie jest faktyczne wykonanie usługi.

3.2 Umowa, ustna lub pisemna, zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba, że z charakteru i zakresu określonego zlecenia wynika, że została zawarta na czas określony.

3.3 Podczas wykonywania zlecenia, zleceniobiorca dołoży wszelkich starań w celu jak najlepszej jego realizacji. Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za osiągnięcie lub nie zamierzonego rezultatu.

3.4 Zleceniobiorca ma prawo do zaangażowania partnerów do wykonania złożonego przez zleceniodawcę zlecenia. Ma to miejsce wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody zleceniodawcy. Koszty związane z zaangażowanie partnerów ponosi zleceniodawca. Zleceniodawca ma prawo pisemnie wycofać wydana zgodę, w każdym momencie realizacji umowy. Związane z wycofaniem zgody (finansowe) konsekwencje ponosi zleceniodawca.

3.5 Zleceniodawca i zleceniobiorca mają, w każdym przypadku, prawo do wcześniejszego zakończenia realizacji zlecenia bez podania przyczyny, przy założeniu, że zleceniobiorca przerwie zlecenie przedterminowo i jednostronnie, powodując jak najmniejszą szkodę dla zleceniodawcy. Przedterminowe zakończenie realizacji zlecenia nie ma wpływu na należność kwot już zafakturowanych lub do zafakturowania przez zleceniobiorcę.

4)    Dane udostępniane przez zleceniodawcę

4.1 Zleceniodawca jest zobowiązany do udostępnienia, w wymaganym czasie oraz w jak najpełniejszej formie, wszelkich dokumentów i informacji, dotyczących zlecenia, a niezbędnych do prawidłowego jego wykonania.

5)    Siła wyższa

5.1 Jeżeli zleceniobiorca nie jest w stanie terminowo lub właściwie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy, z przyczyn od niego niezależnych, zobowiązania te zostaną zawieszone do czasu, gdy zleceniobiorca będzie mógł wypełniać swoje zobowiązania w sposób określony umową.

6)    Wynagrodzenie

6.1 Zleceniobiorca przed rozpoczęciem świadczenia pracy ma prawo do wstrzymania się z podjęciem wykonania zlecenia do czasu wpłacenia przez zleceniodawcę na rzecz zleceniobiorcy odpowiedniej zaliczki na poczet wykonania zlecenia lub zagwarantowania jej zapłaty.

6.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej, wynagrodzenie ustalane jest na podstawie stałego cennika (do wglądu tutaj). Zleceniobiorca ma prawo doliczyć koszty dojazdu [związane z wykonaniem zlecenia].

6.3 Zleceniodawca zostanie w pełni obciążony zaliczkami i płatnościami dokonanymi przez zleceniobiorcę w imieniu zleceniodawcy na rzecz osób trzecich.

6.4 W ustalonym przez zleceniobiorcę czasie, do wynagrodzenia mogą zostać doliczone płatności wymienione w punkcie 6.3, w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy, włącznie z podatkiem VAT. Zasadniczo dla klientów indywidualnych zleceniobiorca wystawia faktury niezwłocznie po wykonanej usłudze. Dla klientów firmowych, faktury wystawiana są zgodnie z podpisaną, pisemną umową. Zleceniobiorca ma prawo do zmiany częstotliwości i warunków fakturowania.

7)     Płatność, prawo retencji, przechowywania dokumentów
7.1 Płatności zafakturowanych kwot należy dokonać w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, bez odliczeń lub potrąceń ewentualnych roszczeń. Zleceniobiorca ma prawo do zmiany terminu płatności.

7.2 Jeżeli zleceniodawca, zarówno osoba fizyczna jak prawna, w terminie określonym powyżej, nie dokona płatności, oznacza to zwłokę i zgodnie z prawem, zleceniobiorca ma prawo do naliczenia, bez uprzedniego ostrzeżenia lub powiadomienia, odsetek ustawowych, określonych w artykule 6:119a holenderskiego kodeksu cywilnego (“BW”), od należnej kwoty, począwszy od terminu należnej płatności do dnia całkowitej zapłaty, bez uszczerbku dla dalszych praw przysługujących zleceniobiorcy.

7.3 Wszelkie koszty, sądowe i pozasądowe, powstałe w celu uzyskania płatności, w tym wszelkie koszty związane z pomocą prawną, zostaną doliczone do rachunku zleceniodawcy. Pozasądowe koszty windykacji wynoszą co najmniej 15% kwoty należnej od zleceniodawcy, przy minimalnej opłacie 50 euro netto. Jeśli zleceniodawca zawiera umowę jako osoba fizyczna, koszty są wyliczane na podstawie tabeli zawartej w ‘Prawie do naliczania kosztów windykacyjnych’ (Wet Incasso Kosten).

7.4 Bez względu na uzgodnienia zawarte powyżej, jeśli zleceniodawca zawiera umowę jako osoba fizyczna, zwłoka ma miejsce po wezwaniu do zapłaty spełniającym wymogi Kodeksu Cywilnego (NL ‘BW” WIK) oraz braku uregulowania należności lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

7.5 Zleceniobiorca ma prawo do zatrzymania dokumentów, w których posiadanie wszedł w związku z wykonaniem zlecenia, do czasu, gdy zleceniodawca w pełni wywiąże się z obowiązku płatności i innych zobowiązań wobec zleceniobiorcy.

7.6 Jeżeli zleceniodawca, bez uprzedniego wezwania lub zawiadomienia, w terminie jednego miesiąca po wykonaniu zlecenia, nie odbierze dokumentów, będą one od tego momentu przechowywane na koszt i ryzyko zleceniodawcy, chyba, że dokumenty zostaną zatrzymane w związku z okolicznościami wymienionymi w punkcie 7.5.

8)     Reklamacje
8.1 Reklamacja dotycząca zafakturowanej kwoty, powinna zostać złożona u zleceniobiorcy pisemnie, w terminie pięciu dni od daty wystawienia faktury.

8.2 Reklamacja dotyczącą wykonania zlecenia powinna zostać złożona u zleceniobiorcy pisemnie, w terminie czternastu dni od daty wysłania dokumentów będących przedmiotem roszczeń.

8.3 Reklamacja dotycząca wykonania zlecenia nie zwalnia zleceniodawcy z obowiązku płatności.

9)     Odpowiedzialność
9.1 Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i szkody, wynikające z nieterminowego dostarczenia informacji lub płatności przez zleceniodawcę, jak również za szkody, które wynikają z przekazania niepełnych i/lub niewłaściwych informacji lub płatności.

9.2 Wszystkie transfery informacji i dokumentów związanych ze zleceniem odbywają się na koszt i ryzyko zleceniodawcy.

9.3 W przypadku nieprawidłowego wykonania zlecenia z winy zleceniobiorcy, przy spełnieniu warunku określonego w punkcie 8.2, zleceniobiorca, o ile to możliwe, poprawi zaistniałe błędy i wyeliminuje opóźnienia. Za wszelkie szkody pośrednie, w jakikolwiek sposób związane ze zleceniem lub spowodowane błędem w wykonaniu zleceniaw tym opóźnienia w działalności przedsiębiorstwa zleceniodawcy, zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

9.4 Wszelka osobista i wykraczająca poza umowę odpowiedzialność za błędy zaangażowanych przez zleceniobiorcę osób trzecich jest wykluczona.

9.5 W przypadku jakichkolwiek roszczeń od osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związanych z realizacją zlecenia, zleceniobiorca i zleceniodawca wzajemnie zwalniają się od roszczeń.

9.6 W każdym przypadku, odpowiedzialność zleceniobiorcy ogranicza się do kwoty netto, która została zafakturowana przez zleceniobiorcę w odniesieniu do zleceń, z których wynika roszczenie, do wysokości maksymalnie 10.000 euro. Jeśli firma ubezpieczająca zleceniodawcę od odpowiedzialności zawodowej stwierdzi faktyczną odpowiedzialność zleceniobiorcy i wypłaci świadczenie, zakres odpowiedzialności zostanie ograniczony do kwoty, która w tym konkretnym przypadku zostanie wypłacona przez ubezpieczyciela, włączając w to własne ryzyko.

10)   Zachowanie poufności
10.1 Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku ze zleceniem, chyba że zostanie zwolniony z tego obowiązku przez zleceniodawcę.

11)   Ochrona danych osobowych
11.1 Stosunek prawny między zleceniodawca, a zleceniobiorcą podlega prawu holenderskiemu, dlatego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem holenderskim i przepisami w zakresie ochrony prywatności, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych i AVG (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Oświadczenie o ochronie prywatności można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

12)   Prawo właściwe
12.1 Wszystkie umowy zawarte pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą, w odniesieniu do których całkowicie lub częściowo zastosowanie mają niniejsze warunki ogólne, podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane w przez Sąd Okręgowy Zeeland-West-Brabant.

13)   Zmiany, interpretacja

13.1 W przypadku rozbieżności w interpretacji treści i zakresu niniejszych warunków ogólnych, obowiązuje holenderska wersja niniejszego tekstu.

Scroll to Top