Original version (Dutch)

1) Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden (hierna te noemen ‘opdrachtgever’)

1.2 Opdrachtnemer: Tax & More (hierna te noemen ‘opdrachtnemer’).

1.3 Partner: Derde die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht wordt bijgestaan.

2) Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Op alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte en door deze aanvaarde opdrachten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder zijn aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten mede inbegrepen.

2.2 Door het verstrekken van een opdracht stemt opdrachtgever uitdrukkelijk in met het – bij uitsluiting – van toepassing zijn van deze voorwaarden.

2.3 Aanvaarding door of namens de opdrachtnemer van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die voorwaarden.

3) Aanvang, duur, uitvoering en beëindiging van de opdracht

3.1 Voor natuurlijke personen, als de aanvang van de opdracht wordt gezien, mondelinge of schriftelijke overeenkomst, die tot stand is gekomen tijdens bezoek op kantoor van de opdrachtgever, te wel telefonisch of met behulp van elektronische diensten. Voor ZZP/eenmanszaken en rechtspersonen, komt de overeenkomst tot stand door in beginsel schriftelijke aanvaarding door de opdrachtnemer. Aanvaarding geschiedt in beginsel met een schriftelijke opdrachtbevestiging. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. In geval van twijfel geeft het feitelijk verrichten van werk de doorslag.

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.3 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van een beoogd resultaat.

3.4 Het staat de opdrachtnemer uitdrukkelijk vrij om partners voor de uitvoering van de opdracht in te schakelen. Dit gebeurt echter alleen met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft recht om reeds gegeven toestemming te allen tijde schriftelijk in te trekken. De (financiële) gevolgen van het intrekken van de toestemming komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

3.5 Het staat de opdrachtgever en de opdrachtnemer te allen tijde vrij een opdracht zonder op opgave van redenen tussentijds te beëindigen, met dien verstaande dat de opdrachtnemer een opdracht tussentijds en eenzijdig alleen zal beëindigen op een dusdanig zorgvuldige wijze dat de opdrachtgever daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt. Een tussentijdse beëindiging laat de verschuldigdheid van de door de opdrachtnemer gefactureerde en nog te factureren bedragen onverlet.

4) Gegevens ter verstrekken door opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdige en volledige aanleveren van stukken en gegevens die met de opdracht en het uitvoeren van de opdracht verband houden.

5) Overmacht

5.1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de opdrachtnemer in staat is zijn verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

6) Vergoeding

6.1 de opdrachtnemer heeft voor aanvang van de werkzaamheden het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een door de opdrachtnemer bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan de opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

6.2 Voor zover niet anders wordt overeengekomen worden alle werkzaamheden uitgevoerd op basis van de aangegeven prijslijst. De opdrachtnemer heeft recht om alle reiskosten volledig in rekening brengen bij de opdrachtgever.

6.3 Door de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever gedane voorschotten en betalingen aan derden worden geheel aan de opdrachtgever doorberekend.

6.4 Op de door de opdrachtnemer bepaalde tijdstippen wordt het vergoeding, vermeerderd met de onder 6.3 bedoelde bedragen, voor zover verplicht vermeerderd met omzetbelasting aan opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtnemer factureert aan particulieren in beginsel rechtstreeks na de uitgevoerde werkzaamheden en aan de zakelijke klanten volgens de schriftelijke overeenkomst. De opdrachtnemer kan de frequentie en voorwaarden van factureren eenzijdig wijzigen.

7) Betaling, retentierecht, bewaring bescheiden

7.1 Betaling van de in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of schuldvergelijking. De opdrachtnemer kan deze betalingstermijn eenzijdig wijzigen

7.2 Indien opdrachtgever, zowel natuurlijke als rechtspersoon, niet binnen de hiervoor genoemde termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente van artikel 6:119a BW over het verschuldigde in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft.

7.3 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor de incassering van de openstaande vordering, waaronder de volledige kosten voor ingeschakelde juridische bijstand, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,–, exclusief omzetbelasting. Indien de Opdrachtgever als consument dient te worden aangemerkt, worden de buitengerechtelijk incassokosten conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel buitengerechtelijke incassokosten berekend.

7.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever die natuurlijke persoon is, in verzuim, indien bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling, conform wettelijke bepalingen, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan betalingsverplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien.

7.5 de opdrachtnemer heeft het recht om zaken welke hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opdracht onder zich heeft te bewaren, totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens de opdrachtnemer voldaan heeft.

7.6 Indien de opdrachtgever, zonder daartoe te zijn gewaarschuwd of aangemaand, de bescheiden niet binnen een maand na beëindiging van de opdracht tot zich neemt worden zij vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen, tenzij de opdrachtnemer de bescheiden onder zich houdt in verband met het onder 7.4 bepaalde.

8) Klacht

8.1 Een klacht met betrekking tot het factuurbedrag dient schriftelijk binnen vijf werkdagen dagen na factuurdatum, aan de opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

8.2 Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt binnen 14 dagen na verzenddatum van de bescheiden waarover opdrachtgever reclameert.

8.3 Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

9) Aansprakelijkheid

9.1 de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertraging en schade, die voortvloeit uit niet tijdige overleggen van gegevens of betalingen van de opdrachtgever als ook voor schade die voortvloeit uit de indiening van onvolledige en/of onjuiste gegevens of betalingen.

9.2 Alle verzendingen van gegevens en stukken, verband houdende met de opdracht, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

9.3 Indien een onjuiste uitvoering van de opdracht te wijten is aan de schuld van de opdrachtnemer en indien voldaan is aan het bepaalde onder 8.2 zal de opdrachtnemer, voor zover mogelijk, de fouten herstellen en de vertraging opheffen. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houden met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

9.4 Iedere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid voor fouten van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.5 de opdrachtnemer en opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

9.6 In elk geval is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag exclusief omzetbelasting dat door de opdrachtnemer in rekening werd gebracht aan de opdrachtgever ter zake de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkstelling voortvloeit met een maximum van EUR 10.000,-. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer aansprakelijkheid van deze vaststelt en tot uitkering overgaat wordt aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat in dat betreffende geval door de verzekeraar wordt uitbetaald van inbegrip van het eigen risico.

10) Geheimhouding

10.1 de opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alles wat in het uitvoeren van de werkzaamheden te zijner kennis komt, behoudens voor zover hij door de opdrachtgever van deze verplichting is ontheven.

11) Bescherming van persoonlijke gegevens

11.1 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De Privacyverklaring kunt u vinden op onze website.

12) Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

13) Wijziging, uitleg

13.1 Tax & More behoudt het recht op alle tijden deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

English translation

Coming soon...

ATTENTION!!!

In the period 26-07-2024 till 19-08-2024

the office will be closed

We are on vacation

 

All online applications received after 22nd July, will be calculated after the vacation

Marta Miler

Scroll to Top