Original version (Dutch)

Tax & More, gevestigd Hoefakkers 2, 5133 CJ te Riel en ingeschreven in de Kamer vaan Koophandel onder de nummer 17271645.

Tax & More is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Binnen Tax & More is Marta Miler degene die toezicht houdt, dat uw persoonsgegevens op correcte manier worden verwerkt. U kunt met haar contact opnemen door te bellen met 06-48 60 55 49 of te mailen naar mmiler@taxandmore.nl.

Privacy Algemeen
Tax & More verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt.

Persoonsgegevens die Tax & More verwerkt
Tax & More verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt en toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken.

Voor het uitvoeren van haar diensten is het noodzakelijk dat Tax & More van u een aantal wettelijk beschermde persoonsgegevens verzamelt en bewaart. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Burgerlijke Staat
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Tax & More verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Tax & More kan niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mmiler@taxandmore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Informatie over uw gezondheid
 • Informatie over uw privé situatie
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Fiscaal nummer voor omzetbelasting en loonbelasting

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tax & More verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten af te leveren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website
 • Tax & More verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Tax & More neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tax & More bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, aldus de met jou gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Sommige gegevens zijn wij verplicht om langer te bewaren en hanteren dan de wettelijke bewaartermijnen van maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tax & More verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tax & More blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tax & More en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mmiler@taxandmore.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek. Tax & More wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen|
Tax & More neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde pc, in met een wachtwoord beveiligde map en op een externe schijf en/ of mobile telefoon. Al deze gegevensdragers zijn voorzien van de meest recente versie van beveiligingssoftware en worden regelmatig geüpdatet.

Voor zover er persoonlijke gegevens worden verzameld buiten de hierboven omschreven digitale opslag, worden deze bewaard in een middels een slot beveiligde brandkast. Derden hebben geen toegang tot deze gegevens.

Tax & More is verplicht om eventuele data lek bij te vermelden in zgn. datalekkenregister. Ernstige data lek, die waarschijnlijk nadelige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt door ons gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op mmiler@taxandmore.nl.

Wijzigingen en vragen
Tax & More behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement van Tax & More dan kun je deze richten aan Tax & More Hoefakkers 2, 5133 CJ Riel, tel. 06-48 60 55 49 of mmiler@taxnadmore.nl

English translation

Coming soon...

Scroll to Top